IHTM PLAVI
Univerzitet u Beogradu
Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju
Institut od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju

Centar za katalizu i hemijsko inženjerstvo

Centar za katalizu i hemijsko inženjerstvo  (CKHI) predstavlja specifičnu instituciju u zemlji  koja se bavi istraživanjima u oblasti katalize i hemijskog inženjerstva.

Istraživanja podrazumevaju čitav spektar aktivnosti u oblastima:

 • katalize
 • katalitičkih procesa
 • hemijskog inženjeringa
 • razvoja novih tehnologija
 • aplikativne primene rezultata u industriji

Teme istraživanja usklađuju se sa trenutnim svetskim trendovima u ovim oblastima istraživanja, obezbeđujući centru neophodnu fleksibilnost i prilagodljivost modernim izazovima.

Centar za katalizu i hemijsko inženjerstvo formiran je 1985. godine spajanjem dve nezavisne jedinice – Odeljenja za katalizu i Odeljenja za hemijsko inženjerstvo. Odeljenja za katalizu i Odeljenja za hemijsko inženjerstvo oformljena su 1961. godine kao nezavisni delovi Instituta za hemiju, tehnologiju i metalurgiju. Prvi direktori ovih jedinica bili su Akad. Paula Putanov i Prof. Slobodan Končar-Đurđević.

Centar za katalizu

Istraživanja u Centru za katalizu su fokusirana na ispitivanje korelacije između strukture, stanja površine i katalitičke aktivnosti sa ciljem sinteze novih katalizatora i nosača katalizatora, kao i optimizacija katalitičkih procesa u industriji kao i razvoj novih koji su poželjniji sa stanovišta energetske efikasnosti i očuvanja čovekove okoline. Istraživanja koja se trenutno sprovode u Centru za katalizu:

 • Parcijalna hidrogenacija jestivih ulja koristeći Ni katalizator nanet na prirodan (dijatomejska zemlja) ili sintetički (vodeno staklo) nosač;
 • Fotokatalitička degradacija i katalitička oksidacija zagađivača u vodama
 • Parcijalna oksidacija ugljovodonika
 • Potpuna oksidacija isparljivih organskih jedinjenja u gasnoj fazi
 • Nanokompozitni hibridni materijali, kompoziti bazirani na bentonite
 • Adsorbenti za uklanjanje organskih i neorganskih zagađivača iz vode
 • Degradacija organskih zagađivača u vodi – katalitička “wet” peroksid oksidacija
 • Detekcija organskih i neorganskih zagađivača u vodi – elektrokatalitička oksidacija i redukcija
 • Zaštita zemljišta (bentonit – poliester kompozit)
 • Enzimska imobilizacija na organomodifikovanoj, pilarenoj i kiselinsko aktiviranoj bentonitnoj glini

Centar za hemijsko inženjerstvo

Hemijsko inženjerstvo CKHI-a vrši istraživanja u oblasti mehanike fluida, fenomena prenosa (prenosi količine kretanja, toplote i mase) i separacije u višefaznim sistemima sa dispergovanim česticama koji obuhvataju:

 • fenomene transporta u sistemima fluid-čestice;
 • računarsku simulaciju toka u sistemima čestice-fluid;
 • fluidizaciju i sisteme fluid-čestice: cirkulacione fluidizacione slojeve;
 • sagorevanje u fluidizacionim slojevima;
 • fontansko-fluidizovane sisteme;
 • procesiranje i mešanje čestica;
 • mehaniku, skladištenje i transport prahova.

U oblasti disperznih sistema Hemijsko inženjerstvo je vodeća istraživačka grupa u Srbiji posebno orijentisana na industrijsku primenu fluidizovanih, fontanskih, fontansko-fluidizovanih i transportnih sistema. U proteklih 25 godina objavljeno je preko 350 naučnih radova u vodećim medjunarodnim i domaćim publiukacijama, u oblasti fundamentalnih istraživanja, na osnovu kojih se poslednjih godina prešlo na industrijski razvoj procesa i uredjaja koji u osnovi imaju disperzne sisteme a primenjuju se u hemijskoj, petrohemijskoj, farmaceutskoj, prehrambenoj, ekološkoj industriji.

U okviru CKHI-a takodje, vrše se istraživanja u reakcionom inženjerstvu koje obuhvata:

 • razvoj višefaznih reaktora;
 • analizu dinamike fluida u višefaznim reaktorima;
 • analizu i razvoj reaktora za prečišćavanje industrijskih gasova.

Rezultate fundamentalnih istraživanja koja predstavljaju osnov dosadašnjeg rada grupe za Hemijsko inženjerstvo u saradnji sa Katedrom za Hemijsko inženjerstvo TMF-a primenila je i u industrijskoj praksi.

Na osnovu ekstenzivnih eksperimentalnih rezultata u fenomenima prenosa kombinovanih sa hemijskim reakcijama u pakovanim i pokretnim sistemima gas-cestice (pakovan sloj, fluidizovani sloj, fontansko-fluidizovani sloj, fontanski sloj sa cevnim umetkom, fontansko-fluidizovani sloj sa cevnim umetkom), razvijeni su sistemi za prečišćavanje otpadnih gasova sa kojima se postiže efikasnost i ekonomičnost otklanjanja isparljivih organskih polutanata hemijske industrije do ispod granica sve rigoroznijih limita ekoloških regulativa u zemlji i svetu.

Takodje, u saradnji sa Katedrom za Hemijsko inženjerstvo TMF-a Centar za katalizu i hemijsko inženjerstvo se bavi i školovanjem i razvojem kadrova.

Kontakt

centar za katalizu

Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju, Univerzitet u Beogradu

Centar za katalizu i hemijsko inženjerstvo - CKHI

Sektor za katalizu

Adresa:
Studentski trg 12-16/III
11000 Beograd 
Tel: +381 11 2630 213
Tel/Fax: +381 11 2637 977
E-mail: kat@nanosys.ihtm.bg.ac.rs

Sektor za hemijsko inženjerstvo

Adresa:
Karnegijeva 4/I
11000 Beograd
Tel: +381 11 3370 408, 3370 500; 
E-mail: garic@tmf.bg.ac.rs