IHTM PLAVI
Univerzitet u Beogradu
Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju
Institut od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju

Projekti

Projekti finansirani od strane Ministarstava prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije

OI 176018 (2011-2016) “Geološka i ekotoksikološka istraživanja u identifikaciji geopatogenih zona toksičnih elemenata u akumulacijama vode za piće – istraživanje metoda i postupaka smanjivanja uticaja biogeohemijskih anomalija“, projekat osnovnih istraživanja kod Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, 01.01.2011. - 30.06.2016., rukovodilac projekta Dr Milka Vidović (naučni savetnik, Naučna ustanova IHTM Univerziteta u Beogradu).

III 45001 (2011-2016) „Nanostrukturni funkcionalni materijali u katalitičkim i sorpcionim procesima“, Ministarstvo prosvete i nauke R. Srbije, NU IHTM.

OI 146021 B (2006-2010) „Geološka i ekotoksikološka istraživanja u identifikaciji geopatogenih zona toksičnih elemenata i prirodne radioaktivnosti u akumulacijama vode za piće u Republici Srbiji“, projekat osnovnih istraživanja kod Ministarstva nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije 01.01.2006. – 31.12.2010., rukovodilac projekta Dr Milka Vidović (viši naučni saradnik, Naučna ustanova IHTM Univerziteta u Beogradu).

TR 19059 (2008-2010) „Razvoj modela za izradu programa optimalne valorizacije raspoloživih viškova olefina u Pančevu kroz osvajanje tržišno atraktivnih proizvoda više faze dorade u uslovima ekoloških ograničenja“, Ministarstvo za nauku i tehnološki razvoj R. Srbije, NU IHTM.

TR 19015 (2008-2010) „Razvoj plazma-sprej prevlaka na bazi hidroksiapatita za dobijanje implantata za ortopedsku hirurgiju”, Ministarstvo za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije.

Projekti finansirani od strane Ministarstvа poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije

(2006-2007) Karakterizacija rudarsko-metalurško-hemijskih deponija Kombinata „Trepča“ i njihov uticaj na kvalitet voda reka Sitnice, Ibra i Binačke Morave, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije.

(2008) Fizičko-hemijska karakterizacija otpadnih voda i otpadnih materijala Smedereva i njihov uticaj na kvalitet vode reke Dunav, sa posebnim aspektom na industriju, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije.

(2009) Uzroci zagađivanja i analize vode reke Ralje od izvorišta do smederevske Železare, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije.

(2010) Uzroci zagađivanja i analize vode reke Timok od Zaječara do ušća u Dunav, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije.

(2010) Uzroci zagađivanja i analiza vode reke Veliki Lug od mosta za Jagnjilo na teritoriji opštine Mladenovac do ušća u Jasenicu na teritoriji opštine Smederevska Palanka, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije.

(2011) Uzroci zagađivanja i analize vode i sedimenta Mlavskog rukavca i reke Mlave u zoni Požarevca, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije.

Međunarodni projekti

(2010-2011) “Analiza periodičnih procesa zasnovana na nelinearnom frekventnom odzivu”, Tehnološko-metalurški fakultet Univerziteta u Beogradu, Maks-Plank institut za dinamiku složeniih tehničkih sistema, Magdeburg, Nemačka.

Kontakt

centar za ekolgiju i tehnoekonomiku

Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju,
Univerzitet u Beogradu

Centar za Ekologiju i TehnoEkonomiku - CETE

Lokacija: Tehhnološko-metalurški fakultet,
Karnegijeva 4, Beograd
I sprat, soba 1 i 2

Tel.:+381 11 3370 225, +381 11 3370 474;
Faks: +381 11 3370 225
E-mail: cete@ihtm.bg.ac.rs

Analitička Laboratorija:
II sprat, broj lab. 241, Tel.:+ 381 11 3370 153
Ekološka Laboratorija:
III sprat, broj lab. 338, Tel.: + 381 11 3370 501