IHTM PLAVI
Univerzitet u Beogradu
Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju
Institut od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju

Tehnologije

Mikrosistemske i nanosistemske tehnologije u CMT

 • Dizajn i izrada fotolitografskih maski
 • Fotolitografija
 • Oksidacija (formiranje maskirajućeg sloja za difuziju)
 • Difuzija (formiranje piezootpornika)
 • Deponovanje provodnog sloja (Al metalizacija)
 • Nagrizanje Si i formiranje membrane (zapreminsko mikromašinstvo)
 • Sečenje Si pločice na čipove
 • Montaža čipova na kućište
 • Karakterizacija senzora

Metode karakterizacije u CMT

 • Mikroskopija atomskih sila (Atomic force microscopy)
 • Infracrvena spektrofotometrija (FTIR spektrometar, FTIR mikroskop)
 • Spektrofotometrija u UV i vidlјivom spektru
 • Merenja u klima komorama
 • Profilometrija (do deblјine 1 nm)
 • Kalibracija transmitera apsolutnog i relativnog pritiska, diferencije pritiska, nivoa i temperature(sertifikovana laboratorija za Ex-proof naprave)
 • Merenja na simulatoru apsolutno crnog tela
 • Karakterizacija fotodetektora (osetlјivost, detektivnost, šum)
 • Merenje brzine odziva
 • Burn-in testovi poluprovodničkih komponenti
 • Kapacitivno-naponska merenja
 • Serijsko testiranje čipova (automatski prober)
 • Fotoakustička karakterizacija
 • Finansiran od EU kao zapadnobalkanski centar izvrsnosti za mikro i nanosistemske tehnologije Regmina FP7

 • Centar izuzetnih vrednosti MPNTR za mikro i nanosistemske tehnologije od 2014.

 • Nosilac sertifikata ISO 9001.

Kontakt

centar za mikoelektronske tehnologije

Centar za mikroelektronske tehnologije

Adresa:
Njegoševa 12
11000 Beograd 
Laboratorije:
Studenski trg 16/III, Beograd
Telefon: +381 11 2638 188
Fax:+381 11 2182 995
e-mail:
dana@nanosys.ihtm.bg.ac.rs