IHTM PLAVI
Univerzitet u Beogradu
Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju
Institut od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju

Milena Rašljić

Istraživač saradnik

 

pdfPreuzmite biografiju u PDF formatu

Adresa:

Centar za Mikroelektronske tehnologije,
Institut za Hemiju, Tehnologiju i Metalurgiju,
Univerzitet u Beogradu, Njegoševa 12, 11000 Beograd, Srbija

Telefon: +381 11 2630 757
Fax: +381 11 182 995
E-mail: milena@nanosys.ihtm.bg.ac.rs

Kratka biografija:

Milena Rašljić je rođena 1985. godine u Drvaru, BiH. Diplomirala i završila master studije na Fakultetu za fizičku hemiju, Univerzitet u Beogradu. Tenutno je na doktorskim studijama na istom fakultetu. U Centru za Mikroelektronske tehnologije, Institut za Hemiju, Tehnologiju i Metalurgiju u Beogradu, ima zvanje istraživača saradnika. U MEMS laboratoriji Centra za Mikroelektronske tehnologije radi na procesima fotolitografije, uključujući termičke oksidacije, vlažna hemijska nagrizanja silicijuma (TMAH, KOH), silicijum dioksida i Pyrex stakla. Oblasti naučnog istraživanja i tehnološkog razvoja su: mikromašinstvo silicijuma i stakla za izradu različitih vrsta senzora i aktuatora, piezootporni senzori pritiska, fotodiode, mikroreaktori I sinteza nanočestica titanijum dioksida.

Profesionalna dostignuća:

Izrada komercijalnog senzora pritiska SP-12 koji je montiran u nekoliko postrojenja Elektroprivrede Srbije (EPS), vodovoda i Srbijagasa.
Dizajn i izrada funkcionalnih modela aktuatora na bazi promene faze.

Najznačajniji projekti:

Internacionalni:

  • 2013 – 2015 Phase Change Actuator, Scientific Partner ACMIT, Austria.
  • 2015 – CellFOS-Optofluidic Platform, Scientific Partner ACMIT, Austria.

Nacionalni:

2011 – 2016 Mikro, nano-sistemi i senzori za primenu u elektroprivredi, procesnoj industriji i zaštiti životne sredine – MiNaSiS TR 32008, Ministarstvo za prosvetu i nauku Republike Srbije.

Nagrade i priznanja:

2014  nagrada za najbolji rad na sekciji, IcETRAN

Izabrane publikacije:

Radovi sa konferencija:

  1. I. Jokić, K. Radulović, M. Frantlović, Z. Đurić, K. Cvetanović, M. Rašljić. “Theoretical and Simulation-Based Analysis of the Response of Adsorption-Based Environmental Sensors with Cylindrical Microchannels”, Poster presentations, 7th Symposium Chemistry and Environmental Protection with international participation 2015, Book of abstracts, Palić, June 09 – 12, 2015, Session 2, ISBN 978-86-7132-058-0
  2. Ž. Lazić, M. M. Smiljanić, K. Radulović, M. Rašljić, K. Cvetanović, D. Vasiljević-Radović, Z. Djinović, C. Kment, "Design and Fabrication of the Silicon Moving Plate with Cantilever Beams for Paraffin Based Actuator", Proceedings of 2nd International Conference on Electrical, Electronic and Computing Engineering, IcETRAN 2015, Silver Lake, Serbia, pp. MOI2.1.1-6, June 8 – 11, 2015, ISBN 978-86-80509-71-6
  3. Ž. Lazić, M. M. Smiljanić, M. Rašljić, I. Mladenović, K. Radulović, M. Sarajlić, D. Vasiljević-Radović, "Wet isotropic chemical etching of Pyrex glass with masking layers Cr/Au", Proc. 1st Conf. IcETRAN, Vrnjačka Banja, June 2 – 5, 2014, pp. MOI1.1.1-4, ISBN 978-86-80509-70-9, Best Section Paper Award: MO
  4. Ž. Lazić, M. M. Smiljanić, M. Rašljić, "Glass Micromachining with Sputtered Silicon as a Masking Layer", Proc. 29th International Conference on Microelectronics MIEL 2014, Niš, Serbia, May 12-15, pp. 175-178, ISBN 978-1-4799-5295-3
  5. M. Matić, Ž. Lazić, K. Radulović, M. M. Smiljanić, M. Rašljić, "Eksperimentalno određivanje optimalne linearnosti senzora pritiska", Proc. 57th ETRAN Conference, Zlatibor, June 3-6, 2013, MO3.1-1-6, ISBN 978-86-80509-68-6
  6. M. M. Smiljanić, Ž. Lazić, V. Jović, M. Rašljić, "Brzine nagrizanja kristalografskih ravni silicijuma u vodenom rastvoru TMAH koncentracije 25 tež. %", Proc. 57th ETRAN Conference, Zlatibor, June 3-6, 2013, MO3.5-1-4, ISBN 978-86-80509-68-6

Research ID profile: http://www.researcherid.com/rid/B-1154-2016