IHTM PLAVI
Univerzitet u Beogradu
Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju
Institut od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju

Nanočestice

Čestice različitih materijala sa dimenzijama ispod jednog mikrometra pa sve do 10 nm u prečniku u Centru se pre svega razmatraju kao materijal za multifunkcionalizaciju senzorskih struktura. Nanočestice provodnih providnih oksida (transparent conductive oxides, TCO) kao što su indijum kalaj oksid (ITO) i cink oksid veličine ispod 50 nm bile su izrađivane bezvodnim postupkom u organskim rastvaračima unutar autoklava. Ove nanočestice bile su istraživane u kontekstu plazmonskih hemijskih senzora kao alternativni plazmonski materijal umesto metala koji ima prednost smanjenih apsorpcionih gubitaka, većih talasnih dužina i plazma frekvencije podesive nivoom dopiranja materijala primesama. Nanočestice metala (srebro) proizvođene su hemijskim putem u rastvoru i korišćene su takođe za plazmoniku, u okviru funkcionalizacije membrana za hemijske senzore. Treći pristup izradi nanočestica podrazumevao je korišćenje finih mlinova za proizvodnju čestica kompozitnih magnetnih materijala veličine do 300 nm.

  • Finansiran od EU kao zapadnobalkanski centar izvrsnosti za mikro i nanosistemske tehnologije Regmina FP7

  • Centar izuzetnih vrednosti MPNTR za mikro i nanosistemske tehnologije od 2014.

  • Nosilac sertifikata ISO 9001.

Kontakt

centar za mikoelektronske tehnologije

Centar za mikroelektronske tehnologije

Adresa:
Njegoševa 12
11000 Beograd 
Laboratorije:
Studenski trg 16/III, Beograd
Telefon: +381 11 2638 188
Fax:+381 11 2182 995
e-mail:
dana@nanosys.ihtm.bg.ac.rs