IHTM PLAVI
Naučna ustanova

Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju
Institut od nacionalnog značaja

Nanoplazmonski hemijski i biološki senzori

U Centru se već više godina istražuje koncept nanoplazmonskih senzora hemijskih i bioloških agensa. U ovom kontekstu takođe je razmatrana upotreba plazmonskih metamaterijala za senzore. Ideja ovog koncepta je da se metal-dielektrični nanokompoziti karakterističnih dimenzija mnogo manjih od radne talasne dužine upotreblјavaju kao senzor promene indeksa prelamanja usled adsorbovanja sloja merenog agensa. Godine 2007. Centar je publikovao u časopisu Journal of Opticsrad o primeni ovakvih nanostrukturira za hemijske odnosno biloške senzore. Ovakvi senzori pružaju značajne mogućnosti pobolјšanja u poređenju sa konvencionalnim senzorima baziranim na površinskim plazmonima polaritonima, kao što su pobolјšanje osetlјivosti i selektivnosti i veći izbor mehanizama za sprezanje sa ispitnim snopom odnosno očitavanje signala. Predložen je koncept "katalizator plus" koji predstavlјa strukturu sa dvojnom funkcijom gde dielektrični deo metamaterijala istovremeno predstavlјa poru za povećanje efektivne površine za adsorpciju.

        Posebno se razmatra integracija senzorskih struktura sa kompozivnim membranama odnosno nanomembranama kao separatorima, filtrima i prekoncentratorima za nanoplazmonske senzore. Pri tome se funkcionalizacija postiže nanočestičnim punilima, laminacijom i modifikacijom geometrije. Važan faktor je formiranje nanopora u materijalu radi povećanja efektivne površine za adsorpciju. U istu svrhu razmatrana je upotreba novih materijala kao što su metal organske strukture (metalorganic frameworks), grafen kao kvazi-dvodimenzionalni plazmonski materijal i dr. Krajnji cilј je izrada pobolјšanih hemijskih i bioloških senzora sa primenlјivošću u elektroprivredi, industriji, zašgiti okoline i biomedicini.

 

nanoplazmonski senzori

  • Finansiran od EU kao zapadnobalkanski centar izvrsnosti za mikro i nanosistemske tehnologije Regmina FP7

  • Centar izuzetnih vrednosti MPNTR za mikro i nanosistemske tehnologije od 2014.

  • Nosilac sertifikata ISO 9001.

Kontakt

centar za mikoelektronske tehnologije

Centar za mikroelektronske tehnologije

Adresa:
Njegoševa 12
11000 Beograd 
Laboratorije:
Studenski trg 16/III, Beograd
Telefon: +381 11 2638 188
Fax:+381 11 2182 995
e-mail:
dana@nanosys.ihtm.bg.ac.rs