IHTM PLAVI
Naučna ustanova

Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju
Institut od nacionalnog značaja

Plazmonika

Centar je u okviru Srbije i zapadnog Balkana pionir u oblasti plazmonike, tj. istraživanja metal-dieletričnih struktura koje podržavaju prostiranje elektromagnetskih talasa na optičkim frekvencijama koji su lokalizovani na razdvojnoj površini između materijala sa negativnom dielektričnom permitivnošću (metal) i pozitivnom (dielektrik). Pomenuti talasi nazivaju se površinski plazmoni polaritoni. Plazmonske strukture predložene su u časopisu Science kao gradivni blok koji objedinjuje pozitivne osobine elektronskih i optičkih kola (nanodimenzije prvih i frekvencije drugih). Sa druge strane, lokalizovanost polјa na razdvojnoj površini pogoduje primeni plazmonskih struktura za ultraosetlјive senzore hemijskih odnosno bioloških agensa. U časopisu Nature publikovani su radovi koji pokazuju da plazmonski senzori mogu dostići osetlјivost na nivou pojedinačnog molekula.

       Istraživanja Centra u oblasti plazmonike su teorijska i eksperimentalna i usmerena su na tzv. podtalasne plazmonske kristale, odnosno uređene metal-dielektrične strukture submikrometarskih dimenzija. Eksperimenti su određeni tehnološkim mogućnostima Centra i uglavnom su usmereni na izradu višeslojnih metal-dielektrika i periodičnih struktura koje se mogu uraditi direktnim ispisivanjem fotolitografskih maski. Neki od eksperimenata koji zahtevaju složeniju opremu rađeni su u saradnji sa međunarodnim institucijama. U okviru istraživanja u plazmonici jedan deo napora okrenut je alternativnim plazmonskim materijalima kao što su provodni providni oksidi, npr. indijum kalaj oksid ili aluminijumom dopirani cink oksid. Među plazmonskim strukturama proizvedenim u Centru je metal-dielektrični filter baziran na srebru i silicijum dioksidu koji odseca vidljivo i IC zračenje uz potiskivanje neželjenih talasnih dužina od 4-6 redova veličine. Druge strukture od interesa su "designer plasmon" matrice sa aperturama kompleksnih oblika sa detaljima na dubokom podtalasnom nivou. Ove matrice dobijene su superpozicijom prostih likova i omogućuju korišćenje efekata nelokalnosti za podešavanje spektralne zavisnosti. Jedna od tema istraživanja su i kompleksni 1D plazmonski kristali kao što su npr. hiperbolični metamaterijali.

plazmonika

  • Finansiran od EU kao zapadnobalkanski centar izvrsnosti za mikro i nanosistemske tehnologije Regmina FP7

  • Centar izuzetnih vrednosti MPNTR za mikro i nanosistemske tehnologije od 2014.

  • Nosilac sertifikata ISO 9001.

Kontakt

centar za mikoelektronske tehnologije

Centar za mikroelektronske tehnologije

Adresa:
Njegoševa 12
11000 Beograd 
Laboratorije:
Studenski trg 16/III, Beograd
Telefon: +381 11 2638 188
Fax:+381 11 2182 995
e-mail:
dana@nanosys.ihtm.bg.ac.rs