IHTM PLAVI
Univerzitet u Beogradu
Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju
Institut od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju

Oprema

Gasni hromatograf sa dva detektora (GC-MS): plameno-jonizacionim (FID) i masenim spektrometrom niske rezolucije (MSD)

Gasni hromatograf sa dva detektora (GC-MS): plameno-jonizacionim (FID) i masenim spektrometrom niske rezolucije (MSD)
Agilent Technologies, 2007.

Opis: Gasni hromatograf 7890A GC System (Agilent Technologies) opremljen split/splitless injektorom i povezan sa dva detektora: plameno-jonizacionim (FID) i masenim kvadrupolnim detektorom 5975C inert XL EI/CI MSD (Agilent Technologies) – za snimanje masenih spektara isparljivih i termički stabilnih jedinjenja tehnikama elektronske (70 eV) i hemijske jonizacije.

Tečni hromatograf sa dva detektora (LC-MS/MS): photodiode-array (PDA) i maseno-masenim spektrometrom niske rezolucije (MS/MS QQQ)

Tečni hromatograf sa dva detektora (LC-MS/MS): photodiode-array (PDA) i maseno-masenim spektrometrom niske rezolucije (MS/MS QQQ)
Waters, 2011.

Opis: Tečni hromatograf Acquity UPLC H-Class sastavljen od kvatenarne pumpe sa degaserom, autosamplera i kolonskog kompartmenta (Waters), povezan sa 2998 Photodiode Array detektorom (PDA) (Waters) i Waters TQ detektorom – za snimanje masenih spektara jonizabilnih organskih jedinjenja rastvorljivih u polarnim rastvaračima (acetonitril, methanol, etanol, voda).

Tečni hromatograf sa dva detektora: diode-array (DAD) i masenim spektrometrom visoke rezolucije (ToF) LC/ESI ToF MS

Tečni hromatograf sa dva detektora: diode-array (DAD) i masenim spektrometrom visoke rezolucije (ToF) LC/ESI ToF MS
Agilent Technologies, 2007.

Opis: 6210 Time-of-Flight LC/MS system (Agilent Technologies, Santa Clara, California, USA) povezan preko ESI interfejsa sa Agilent 1200 Series HPLC instrumentom (Agilent Technologies, Waldbronn, Germany), sastavljenim od degasera, binarne pumpe, autosamplera, kolonskog kompartmenta i diode-array detektora (DAD) – za snimanje masenih spektara visoke rezolucije, tj. za precizno merenje molekulske mase jonizabilnih organskih jedinjenja rastvorljivih u polarnim rastvaračima (acetonitril, methanol, etanol, voda).

Spektrometar za nuklearno-magnetnu rezonantnu (NMR) spektroskopiju Bruker Avance III

Spektrometar za nuklearno-magnetnu rezonantnu (NMR) spektroskopiju Bruker Avance III
Bruker, 2007.

Opis: Spektrometar za nuklearno-magnetnu rezonantnu (NMR) spektroskopiju, 500 MHz za 1H i 125 MHz za 13C – za snimanje 1H i 13C 1D i 2D NMR spektara u odgovarajućem deuterisanom rastvaraču.

Spektrometar za nuklearno-magnetnu rezonantnu (NMR) spektroskopiju Varian 2000

Spektrometar za nuklearno-magnetnu rezonantnu (NMR) spektroskopiju Varian 2000
Varian, 1996.

Opis: Spektrometar za nuklearno-magnetnu rezonantnu (NMR) spektroskopiju, 200 MHz za 1H i 50 MHz za13C – za snimanje 1H i 13C 1D i 2D NMR spektara u odgovarajućem deuterisanom rastvaraču.

Infracrveni spektrometar Thermo Scientific Nicolet 6700 FT–IR

Infracrveni spektrometar Thermo Scientific Nicolet 6700 FT–IR
Thermo Scientific, 2007.

Opis: Infracrveni spektrometar Thermo Scientific Nicolet 6700 FT–IR) – za snimanje IR spektara jedinjenja tehnikama kapilarnog filma ili KBr pilule, kao i ATR tehnikom.

ICP-OES Induktivno kuplovana plazma sa optičkom emisionom spektrometrijom: Thermo Scientific iCAP 6500 Duo ICP

 • ICP-OES Induktivno kuplovana plazma sa optičkom emisionom spektrometrijom: Thermo Scientific iCAP 6500 Duo ICP
 • ICP-OES Induktivno kuplovana plazma sa optičkom emisionom spektrometrijom: Thermo Scientific iCAP 6500 Duo ICP
 • ICP-OES Induktivno kuplovana plazma sa optičkom emisionom spektrometrijom: Thermo Scientific iCAP 6500 Duo ICP
 • ICP-OES Induktivno kuplovana plazma sa optičkom emisionom spektrometrijom: Thermo Scientific iCAP 6500 Duo ICP
Thermo Fisher Scientific,Cambridge, Velika Britanija, 2008.

Opis: Istovremena veoma brza multielementarna kvantitativna i kvalitativna analiza (> 70 elemenata,). Makro i mikroelementi: teški metali, plemeniti metali, ostali metali, nemetali i metaloidi. U Periodnom sistemu sivom bojom su označeni elementi koji mogu istovremeno da se rade, a crvenom elementi koji ne mogu da se radena ICP-OES.Uvođenje tečnih uzorka: direktno, generisanjem hidrida, rastvoreni u HF kiselini, organskom rastvaraču. Donja granica detekcije 0,01 - 1 μg/L. Uzorci: voda, hrana, dijetetski proizvodi, biološki i medicinskii, farmaceutski, depoziti, zemljište, sedimenti, nanomaterijali, geološki uzorci, petrohemijski, katalizatori, polimeri, itd.

Mikrotalasni digestor: ETHOS 1 Advanced microwave digestion system

 • Mikrotalasni digestor: ETHOS 1 Advanced microwave digestion system
 • Mikrotalasni digestor: ETHOS 1 Advanced microwave digestion system
 • Mikrotalasni digestor: ETHOS 1 Advanced microwave digestion system
 • Mikrotalasni digestor: ETHOS 1 Advanced microwave digestion system
Milestone, Italija, 2008.

Opis: Mikrotalasni digestor je opremljen HPR-1000/10S segmentiranim rotorom koji radi pod visokim pritiskom (100 bar) i visokom temperaturom (do 240°C). Ovaj rotor ima 10 mesta (segmenata) sa Teflonskim kivetama u kojima se odvija kiselinska digestija/rastvaranje. Specijalan dodatak su QS-50 kvarcni inserti koji se koriste za male količine uzoraka i maksimalnu zaštitu od kontaminacije. U uređaju se radi veoma brzo totalno rastvaranje/mineralizacija svih vrsta uzoraka (i silikata), ekstrakcija organskim rastvaračima, mikrotalasno-hidrotermalna sinteza. Svi procesi su znatno efikasniji/ubrzani (i maksimalno iznose 30 min). Kontaminacija je svedena na minimum.

HPLC hromatograf: HPLC Dionex UltiMate 3000

HPLC hromatograf: HPLC Dionex UltiMate 3000
Thermo Fisher Scientific, Bremen, Germany, 2013.

Opis: HPLC hromatograf je opremljen diode-array detektorom (DAD), standardnim i specijalizovanim analitičkim i preparativnnim hromatografskim kolonama. Softver: Chromeleon 6.8. Kvalitativna i kvantitativna analiza organskih jedinjenja (fenoli, hlorfenoli, pesticidi, farmaceutska aktivna jedinjenja, alkaloidi, boje, surfaktanti, itd.)

Aparat za elementalnu analizu VARIO EL III CHNOS

Elementar Analysensysteme GmbH, 2003.

Opis: Aparat za elementalnu analizu VARIO EL III CHNOS, Elementar Analysensysteme GmbH – za određivanje sadržaja ugljenika, vodonika, azota i sumpora u supstancama.

Polarimetar

Rudolph Research Analytical, 2004.

Opis: Automatic Polarimeter AUTOPOL® IV, Rudolph Research Analytical, opremljen natrijumovom lampom (589 nm) i ćelijom za merenje (dužina 10 cm) – za određivanje specifične rotacije, [α] .

UV/Vis spektrometar GBC Cintra 40

GBC Scientific Eqiupment, 2002.

Opis: GBC Cintra 40 UV–Visible spectrometer – za određivanje apsorpcionih maksimuma i molarne apsorptivnosti jedinjenja.

Zamrzivač (-80°C), 2007.

Opis: Zamrzavanje i čuvanje materijala na niskoj temperaturi (-80°C)

Kalorimeter: Adiabatisch C400

IKA, 1983.

Opis: Određivanje kalorične vrednosti ugljeva, mazuta, goriva i peleta.

Totalni organski i neorganski ugljenik: Shimadzu TOC 5050

Shimadzu, 2005.

Opis: Određivanje količine ukupnog neorganskog i organskog ugljenika u vodenim rastvorima.

Aparat za pravljenje leda: Icematic F100 Compact

Icematic, 2003.

Sistem za hidrogenizaciju: Hydrogenation system

Parr Instrument Company, 2007.

Opis: Sistem za hidrogenizaciju organskih jedinjenja na atmosferskom i povišenom pritisku (do 200 atm) na različitim temperaturama.

Terenski spektrofotometar sa reagensima: HACH DR/200 Spectrophotometer

HACH The Analytical Methods Company

Opis: Aparat služi za određivanje koncentracija katjona i anjona u tečnim uzorcima na terenu.

Anaerobiostat: Heraeus Hygienisches

Heraeus Hygienisches Institut, Hamburg
Opis: Gajenje mikroorganizama u anaerobnim uslovima.

Autoklav: Sutjeska

Sutjeska, RO za proizvodnju medicinskih uređaja

Opis: Sterilizacija pod povišenim pritiskom i temperaturom.

Fermentor: Chemap Fermenter

Chemap, Švajcarska

Opis: Bioreaktor za proizvodnju biomase i produkata metabolizma bakterija i gljiva.

Hladna komora: Energoinvest Jugostroj F-8

Energoinvest Jugostroj F-8

Opis: Čuvanje uzoraka na temperaturi 2-4°C.

Liofilizator: Christ ALPHA 2-4 LD plus

Martin Christ Gefriertrocknungsanlagen GmbH, 2007.

Opis: Liofilizacija (Freeze drying)

Termostatitana tresilica: Adolf Kuhner Lab-Therm Lab-Shaker

Adolf Kuhner AG, Switzerland

Opis: Gajenje mikroorganizama, produkcija bioaktivnih komponenti, biodegradacije.

Gasni hromatograf (GC) sa headspace

Agilent, 2013.

Kaskadni impaktor (Low-Pressure Cascade Impactors) na 11 kaskada: 0.0085 – 16 µm

Kaskadni impaktor (Low-Pressure Cascade Impactors) na 11 kaskada: 0.0085 – 16 µm

Mikrotalasni digestor i eкstraktor Anton Paar Multiwave 3000 SOLV

Mikrotalasni digestor i eкstraktor Anton Paar Multiwave 3000 SOLV

Agilent GC Systems - 7890A GC sa termalnim desorberom Markes UNITY I

Agilent GC Systems - 7890A GC sa termalnim desorberom Markes UNITY I
Agilent, 2007.

MRU-VARIOplus industrial gasni analizator za CO, CO2, O2, NO, NO2, SO2, CH4, H2S, HC

MRU-VARIOplus industrial gasni analizator za CO, CO2, O2, NO, NO2, SO2, CH4, H2S, HC

Pumpe za uzorkovanje vazduha

Pumpe za uzorkovanje vazduha

Laboratorija za prijem i pripremu uzoraka

Laboratorija za prijem i pripremu uzoraka