IHTM PLAVI
Univerzitet u Beogradu
Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju
Institut od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju

Nacionalni projekti

 • OI 172001 „Proučavanje  fizičkohemijskih i biohemijskih procesa u životnoj sredini koji utiču na zagađenje i istraživanje mogućnoti za minimiziranje posledica“, rukovodilac dr Dragana Đorđević, naučni savetnik NU IHTM u Beogradu
 • OI 172002 „Dizajn, sinteza i ispitivanje nanomolekulskih mašina na bazi fulerena“, rukovodilac dr Dragana Milić, vanredni profesor Hemijskog fakulteta u Beogradu
 • OI 172008 „Sinteza aminohinolina i njihovih derivata kao antimalarika i inhibitora botulinum neurotoksina A“, rukovodilac Dr Bogdan Šolaja, redovni profesor Hemijskog fakulteta u Beogradu
 • OI 172020 „Eksperimentalna i teorijska proučavanja reaktivnosti i biološka aktivnost stereodefinisanih tiazolidina i sintetičkih analoga“, rukovodilac Dr Marija Baranac-Stojanović, vanredni profesor Hemijskog fakulteta u Beogradu
 • OI 172023 „Istraživanja interakcija enzima sa toksičnim i farmakološki aktivnim molekulima“, rukovodilac Dr Vesna Vasić, naučni savetnik Instituta za nuklearne nauke „Vinča“ u Beogradu
 • OI 172024 „Molekularne osobine i modifikacije nekih respiratornih i nutritivnih alergena“, rukovodilac Dr Tanja Ćirković Veličković, redovni profesor Hemijksog fakulteta u Beogradu
 • OI 172027 „Razvoj novih sintetičkih metoda i njihova primena u sintezi prirodnih proizvoda i biloški aktivnih jedinjenja“, rukovodilac Dr Radomir Saičić, redovni profesor Hemijskog fakulteta u Beogradu
 • OI 172030 „Primena unapređenih oksidacionih procesa i nanostrukturisanih oksidnih materijala za uklanjanje zagađivača iz životne sredine, razvoj i optimizacija instrumentalnih tehnika za praćenje efikasnosti“, rukovodilac Dr Dragan Manojlović, redovni profesor Hemijskog fakulteta u Beogradu
 • OI 172032 „Proučavanje odnosa strukture i aktivnosti novosintetisanih biološki aktivnih supstanci“, rukovodilac Dr Slađana Kostić-Rajačić, naučni savetnik NU IHTM u Beogradu
 • OI 172035 „Racionalni dizajn i sinteza biološki aktivnih i koordinacionih jedinjenja i funkcionalnih materijala, relevantnih u (bio)nanotehnologiji“, rukovodilac dr Aleksandar Nikolić, viši naučni saradnik
 • OI 172036 „Sinteza novih kompleksa metala i ispitivanje njihovih reakcija sa peptidima“, rukovodilac Dr Miloš Đuran, redovni profesor Prirodno matematičkog fakulteta u Kragujevcu
 • OI 172048 „Proizvodnja, izolovanje i karakterizacija enzima i malih molekula i njihova primena u rastvornom i imobilizovanom obliku i biotehnologiji hrane, biogorivima i zaštiti životne sredine“, rukovodilac Dr Zoran Vujčić, redovni profesor Hemijskog fakulteta u Beogradu
 • OI 172053 „Bioaktivni prirodni proizvodi samoniklih, gajenih i jestivih biljaka: određivanje i struktura aktivnosti“, rukovodilac Dr Vlatka Vajs, naučni savetnik NU IHTM u Beogradu
 • OI 172055 „Interakcije prirodnih proizvoda, njihovih derivata i kompleksnih jedinjenja sa proteinima i nukleinskim kiselinama“, rukovodilac Dr Dušan Sladić, redovni profesor Hemijskog fakulteta u Beogradu
 • OI 172062 „Sinteza i karakterizacija novih funkcionalnih polimera i polimernih nanokompozita“, rukovodilac Dr Ivanka Popović, redovni profesor Tehnološko-metalurškog fakulteta u Beogradu
 • OI 172065 „Nekovalentne interakcije pi-sistema i njihova uloga u molekulskom prepoznavanju“, rukovodilac Dr Snežana Zarić, redovni profesor Hemijskog fakulteta u Beogradu
 • OI 173017 „Ispitivanja odnosa struktura-funkcija u ćelijskom zidu biljaka i izmene strukture zida enzimskim inženjeringom“, rukovodilac Dr Ksenija Radotić Hadži-Manić, naučni savetnik Instituta za multidisciplinarna istraživanja u Beogradu
 • ON 176006 „Geohemijska ispitivanja sedimentnih stena – fosila goriva i zagađivači životne sredine“, rukovodilac Dr Branimir Jovančićević, redovni profesor Hemijskog fakulteta u Beogradu
 • III 41019 „Kontrola infekcija apikompleksnim patogenima: od novih mesta delovanja lekara do predikcije“ rukovodilac  dr Olgica Đuraković-Đaković, naučni savetnik Instituta za medicinska istraživanja u Beogradu
 • III 43004 „Simultana bioremedijacija i doilifikacija degradiranih prostora, za očuvanje prirodnih resursa biološki aktivnih supstanci i razvoj i proizvodnju biomaterijala i dijetetskih proizvoda“, rukovodilac Dr Miroslav Vrvić, redovni profesor Hemijskog fakulteta u Beogradu
 • III 43007 „Istraživanje klimatskih promena i njihovog uticaja na životnu sredinu – praćenje uticaja, adaptacija i ublaživanje“, rukovodilac Dr Ratko Kadović, redovni profesor Šumarskog fakulteta u Beogradu
 • III 43009 „ Nove tehnologije za monitoring i zaštitu životnog okruženja od štetnih hemijskih supstanci i radijacionog opterećenja“, rukovodilac Dr Antonije Onja, naučni savetnik Instituta za nuklearne nauke „Vinča“ u Beogradu
 • III 43010 „Modifikacije antioksidativnog metabolizma biljaka sa ciljem povećanja tolerancije na abiotski stres i identifikacija novih biomarkera sa primenom u remedijaciji i monitoringu degradiranih staništa“, rukovodilac Dr Sonja Veljović Jovanović, naučni savetnik Instituta za multidisciplinarna istraživanja u Beogradu
 • III 46013 „Tradicionalni i novi proizvodi od plodova gajenih i samoniklih vrsta voćaka i vinove loze i nus-produkata u preradi, sa posebnim osvrtom na autohtone sorte: hemijska karakterizacija i biološki profil“, rukovodilac Dr Katarina Šavikin, naučni savetnik Instituta za proučavanje lekovitog bilja “Josif Pančić” u Beogradu

Projekti SANU 

 • F-80 Novi bioaktivni molekuli zasnovani na prirodnim proizvodima
  Rukovodilac: akademik Bogdan Šolaja
 • F-97 Pogledi u molekule koji menjaju svet
  Rukovodilac: akademik Živorad Čeković
 • F-152 Hemijska i biohemijska reaktivnost prirodnih hidrohinona i njihovih derivata
  Rukovodilac: akademik Miroslav Gašić
 • F-188 Hemijska karakterizacija i biološka aktivnost sekundarnih metabolita, samoniklih, lekovitih biljaka centralnog Balkana
  Rukovodilac: dopisni član Slobodan Milosavljević
 • F-193 Razvoj novih sintetičkih metoda i njihova primena u sintezi prirodnih proizvoda i biološki aktivnih jedinjenja
  Rukovodilac: dopisni član Radomir Saičić
 • F-169 Gašić M. Saradnja sa Bugarskom akademijom
  Rukovodilac: akademik Miroslav Gašić
 • F-211 Gašić M. Izolovanje i hemijska i biohemijska karakterizacija jedinjenja sa biološkom aktivnošću iz morskih organizama
  Rukovodilac: akademik Miroslav Gašić