IHTM PLAVI
Univerzitet u Beogradu
Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju
Institut od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju

Instrumentalna analiza

Grupa za organsku instrumentalnu analizu

 • Vlatka Vajs, naučni savetnik
 • Ivana Aljančić, naučni savetnik
 • Nina Todorović, naučni savetnik
 • Dejan Gođevac, viši naučni saradnik
 • Milka Jadranin, viši naučni saradnik
 • Miroslav Novaković, naučni saradnik
 • Mirjana Cvetković,istraživać saradnik
 • Jovana Stanković, istraživać saradnik
 • Dejan Vućetić, viši tehnički saradnik
 • Slobodan Milosavljević, prof. emeritus, dop. član SANU
 • Vele Tešević, vanredni profesor
 • Snežana Trifunović, viši naučni saradnik
 • Ivan Vućković, docent
 • Ljubodrag Vujisić, docent
 • Boris Mandić, asistent
 • Gordana Krstić, asistent
 • Boban Anđelković, stručni saradnik
 • Marina Todosijević, stručni saradnik

Centar za instrumentalnu analizu (CIA) jedinstven je u ovom delu Evrope po opremljenosti i kadrovima. Raspolaže aparatima za snimanje NMR, MS, IR, UV-Vis spektara, tečnim i gasnim hromatografima kao i elementarnom mikroanalizom na kojima rade i interpretiraju rezultate veoma stručni operateri.

Saradnici CIA bave se analizom, identifikacijom i strukturnim odredjivanjem organskih jedinjena i smesa.

Fokus naučnog rada je na bioaktivnim prirodnim proizvodima izolovanim iz samoniklih, gajenih i jestivih biljaka. U dosadašnjem radu izolovali smo veliki broj sekundarnih metabolita, koja pripadaju različitim klasama jedinjenja kao što su flavoni, ksantoni, triterpeni, laktoni, alkaloidi, saponini itd.(videti reference). Neka od jedinjenja pokazala su značajne biološke aktivnosti, a za pojedina ispitivanja su u toku.S obzirom da su biljni ekstrakti izuzetno složene smeše, za razdvajanja koriste se najrazličitije hromatografske tehnike, a strukture čistih jedinjenja se određuju modernim spektroskopskim metodama ( IR, NMR, LC/DAD/MS, GC/MS, UV). Kod novih jedinjenja i komplikovanih struktura nalasak je na 2D NMR metodama (COSY, NOESY, TOSCY,HMBC, HMQC) i tandem masenoj spektrometriji.

Pored rada u nauci i nastavi sarađujemo sa drugim institucijama i privredom (MUP-om , Agencijom za lekove, Hemofarmom, Galenikom, Organizacijom za zabranu hemijskog oruzjaitd.).Analizirani su mnogobrojni, najrazličitiji uzorci(siroviekstrakti lekovitog bilja, opojnih droga, lažnih lekova, zelene kafe, bojnih otrova, kamenja iz bubrega..), a rezultati pokazuju kako se kombinacijom hromatografskih i spektroskopskih metoda mogu dešifrovati uzorci nepoznatog sastava i doćido dragocenih, široko primenjivih rezultata.

O stručnosti ove laboratorije po svetskim kriterijumima govore izvanredni rezultati njenog učešća na testovima stručnosti (Proficiency Test) za laboratorije, organizovanim od strane svetske Organizacije za zabranu hemijskog oružja (OPCW) sa sedištem u Hagu. Ovaj vrlo složen i težak test služi Organizaciji kako bi u zemljama članicama pronašla kompetentne laboratorije koje su u stanju da pouzdano analiziraju toksične supstance, što je od velikog značaja naročito u slučaju eventualne upotrebe hemijskog oružja i potrebe da se tada brzo reaguje.

Međunarodna saradnja

 • Slobodan Macura, Mayo Clinic, Rochester, SAD,
 • Harri Koskela, Verifin Institute, Helsinki, Finland 
 • Young Hae Choi, Natural Products Laboratory, Institute of Biology, Leiden University

Grupa za neorgansku instrumentalnu analizu

 • Biljana Dojčinović, viši naučni saradnik
 • Marija Pergal, viši naučni saradnik
 • Dragan Manojlović, redovni profesor
 • Dalibor Stanković, naučni saradnik

Naučno-istraživačka grupa za neorgansku instrumentalnu analizu, kao jedna od jedinica IHTM-Centra za hemiju predstavlja nastavak dobre naučno-istraživačke prakse koja je stvarana u IHTM-Centru za hemiju dugi niz godina unazad. Saradnja sa Hemijskim fakultetom, IHTM-Centrom za katalizu i hemijsko inženjerstvo i IHTM-Centrom za mikroelektronske tehnologije, kao svoj zajednički rezultat ima izuzetno opremljenu laboratoriju u kojoj zajedno rade doktori nauka koji se bave naučnim radom, profesori i istraživači Univerziteta u Beogradu.

Glavne oblasti naučno-istraživačkog rada u ovoj grupi su:

1) Kvalitativna i kvantitativna analiza mikro i makroelemenata

Glavna oblast naučno-istraživačkog rada je optimizacija, korekcija smetnji i primena ICP-OES i ICP-MS analitičkih tehnika, kao i optimizacija načina pripreme uzoraka, a sve sa ciljem postizanja najrelevantnijeg karakterisanja i praćenja koncentracije metala, nemetala i metaloida u prirodnim, biološkim i sintetičkim uzorcima.

 • ICP tehnike omogućavaju istovremenu veoma brzu multielementarnu kvantitativnu i kvalitativnu analizu za > 70 elemenata. 
 • Makro i mikroelementi: teški metali,
                                          plemeniti metali,
                                          ostali metali,
                                          nemetali i metaloidi.
 • Donja granica detekcije 0,01 - 1 μg/L (ICP-OES)
 • Donja granica detekcije 0,001 -0,01 μg/L (ICP-MS)
 • Uvođenje tečnih uzorka: direktno
                                            generisanjem hidrida (za As, Hg, Pb, Se Ge, Sn, Bi, i Te)
                                            rastvoreni u HF kiselini (silikatni uzorci)
                                            rastvoreni u organskom rastvaraču.
 • Uzorci: voda, hrana, dijetetski proizvodi, biološki i medicinski, farmaceutski, depoziti, zemljište, sedimenti, nanomaterijali, geološki uzorci, petrohemijski, katalizatori, polimeri, itd.
 • Ultratragovi elemenata u: vodi, hrani, biološkim, onkološkim i medicinskim uzorcima, uzorcima iz životne sredine, nanomaterijalima, katalizatorima, sorbentima, legurama, petrohemijskim uzorcima, keramikama, zemljištu, plastikama, kompozitnim materijalima, itd.

2) Otklanjanje i specijacija arsenovih jedinjenja

Posebna oblast naučno-istraživačkog rada, koja ima i opšti interes u regionu i šire, je otklanjanje (sorpcija) arsenovih jedinjenja iz sintetičkih i realnih uzoraka podzemne vode. Ispituju se uslovi za postizanje što efikasnijeg otklanjanja arsenovih neorganskih i organskih jedinjenja, regeneraciju sorbenata, kao i sinteza novih materijala za sorpciju. Efikasnost otklanjanja se prati pomoću najmodernije visoko osetljive HPLC-ICP-MS separaciono-analitičke tehnike, kao i elektrohemijskim metodama (diferencijalna pulsna voltametrija) sa standardnim i modifikovanim elektrodama.

3) Tretman (otpadnih) voda pomoću unapređenih oksidacionih procesa
(AOP, Advanced Oxidation Process):

 • Niskotemperaturni plazma tretmani zasnovani na dielektičnom barijernom pražnjenju
  (eng. Dielectric Barrier Discharge with water falling film, DBD)
 • Fotokataliza (homogena i heterogena)
 • Elektrohemijska oksidacija (komercijalne i modifikovane elektrode)
 • Fentonov reagens
 • Foto-Fentonove reakcije
 • Fotoliza
 • Ozonoliza, itd.

Najdetaljnija istraživanja na model jedinjenjima iz različitih klasa organskih zagađujućih supstanci se rade na sledećim jedinjenjima: tekstlne boje, fenol, hlorfenoli, pesticidi, surfaktanati (detergenati), nikotin, ibuprofen, itd. Efikasnost degradacije se prati pomoću savremenih hromatografskih tehnika i ekotoksikoloskih testova na test organizmima Artemia salina, Daphnia magna, itd.).

4) Otklanjanje arsenovih jedinjenja iz vode

Posebna oblast naučno-istraživačkog rada, koja ima i opšti interes u regionu i šire, je otklanjanje (sorpcija) arsenovih jedinjenja iz sintetičkih i realnih uzoraka podzemne vode. Ispituju se uslovi za postizanje što efikasnijeg otklanjanja arsenovih neorganskih i organskih jedinjenja, regeneraciju sorbenata, kao i sinteza novih materijala za sorpciju. Efikasnost otklanjanja se prati pomoću najmodernije visoko osetljive HPLC-ICP-MS separaciono-analitičke tehnike, kao i elektrohemijskim metodama (diferencijalna pulsna voltametrija) sa standardnim i modifikovanim elektrodama.

5) Elektrohemijsko (okisido-redukciono) karakterisanje i određivanje:

 • Biološki aktivnih jedinjenja u: krvi, urinu, biljkama, lekovima, itd.
 • Antioksidativne aktivnost u: hrani, biljnim proizvodima, dijetetskim suplementima, itd.

6) Polimerni materijali

Istraživanja u ovoj oblasti obuhvataju sintezu, karakterizaciju i ispitivanje strukture i svojstava polimernih materijala. Posebna istraživanja ogledaju se u:

 • sintezi, karakterizaciji i primeni organskih polimera na bazi poli(siloksana)
 • sintezi, karakterizaciji i primeni umreženih polimera na bazi poli(dimetilsiloksana) i hiperrazgranatog poliestra
 • optimizaciji uslova za sintezu polimera i polimernih nanokompozita kao i istraživanje postupaka modifikovanja polimera
 • ispitivanju biokompatibilnosti polimernih materijala
 • ispitivanju svojstava polimernih materijala: termičkih, površinskih, termomehaničnih, mehaničkih i morfoloških.