IHTM PLAVI
Univerzitet u Beogradu
Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju
Institut od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju

Polimerni materijali

  • Sinteza polimernih nanokompozita na bazi nanočestica srebra, nemodifikovanih i modifikovanih nanočestica TiO2i različitih polimernih matrica. Sinteza hiperrazgranatih poliestara, kao i umreženih poliuretana na bazi hiperrazgranatih poliestara.
  • Sinteza, funkcionalizacija i karakterizacija nemagnetičnih i magnetičnih makroporoznih kopolimera na bazi glicidilmetakrilata (GMA). Ispitivanje sorpcionih svojstava funkcionalizovanih kopolimera za uklanjanje katjona [Cu(II), Pb(II), Co(II)]  i oksianjona [Pt(IV), Au(III), Rh(III), Cr(VI), Re(VII), Mo(VI) i Tc(VII)] iz vodenih rastvora
  • Sinteza, modifikacija i karakterizacija poliuretana na bazi različitih makrodiola [siloksana, poli(etara), poli(estara), itd.]. Sinteza i karakterizacija polimernih nanokompozita. Ispitivanje biokompatibilnosti polimernih materijala.
  • Sinteza novih asimetričnih poli(etarsulfonskih) membrana na bazi kopolimera GMA i 2-akrilamido-2-metilpropan sulfonske kiseline (AMPS) sa integrisanim submikronskim česticama novim postupkom, odnosno kombinacijom fotopolimerizacije sa klasičnim mokrim postupkom inverzije faza. Ispitivanje sorpcionih svojstava membrana u detekciji teških metala, katjonskih i anjonskih boja, kao i drugih štetnih materija u životnoj sredini.